6 می 2023

قانون معادن

‌قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ فصل دوم: اکتشاف ماده ۵:  اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود. وزارت صنعت، معدن […]
13 می 2023

قانون معادن

‌قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۹   فصل سوم: بهره برداری ماده ۹: بهره برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه های […]
20 می 2023

قانون معادن

‌قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۹   فصل چهارم: مقررات عمومی ماده ۱۸: وزارت صنایع و معادن مکلف است وضع بهره برداران فعلی را به […]