آدرس

کرمان، خیابان اقبال، روبروی فروشگاه بسیجیان

مجتمع پارک علم و فناوری طبقه سه واحد چهار

تلفن

03432473471-72

فکس

03432473453

ایمیل

Spce89@gmail.com