شرکت مهندسین مشاور سورگان پارسه پروژه های معدنی، ژئوفیزیک و تامین منابع آب زیرزمینی زیر را به اتمام رسانده است: