شرکت مهندسین مشاور سورگان پارسه پروژه های معدنی، ژئوفیزیک و تامین منابع آب زیرزمینی زیر را به اتمام رسانده است:

پروژه‌های اکتشاف معادن، تهیه بانک اطلاعاتی و نقشه برداری

پروژه‌های پی جویی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی

پروژه های ژئوفیزیکی