فرم درخواست فروش معدن

 

  وضعیت معدن - Mine condition:

  1- گواهی اکتشاف - Exploration certificate2- پروانه کشف - Discovery license3- گواهی نامه کشف - Certificate of discovery4- پروانه بهره برداری - Operation license  ارائه مدارک شامل - Provide documents included:
  1- اعلام محدوده بلامعارضی به همراه نقشه - Announcement of non-oppositional area along with the map
  2- معرفی مسئول فنی - Introducing the technical manager
  3- استعلام منابع طبیعی - Inquiry of natural resources
  4- استعلام برای میله گذاری - Inquiry for barging
  5- پاسخ میله گذاری - Bar Answer
  6- نامه نظام مهندسی برای نوشتن طرح اکتشاف- Engineering system letter to write an exploration plan
  7- معرفی مسئول فنی دارای پروانه برای صدور پروانه اکتشاف - Introduce a licensed technical manager to issue an exploration license
  8- پروانه اکتشاف که یکسال جهت اکتشاف اعتبار دارد - Exploration license that is valid for one year for exploration
  9- گواهینامه کشف با ذخیره قطعی - Certificate of discovery with definitive reserve
  10- پروانه بهره برداری با ذخیره قطعی - Exploitation license with definitive reserve