وضعیت نظام وظیفه - Military service status:
  وضعیت تاهل - Marital status:

  تحصیلات - Education:

  کارشناسی - B.Sc
  کارشناسی ارشد - MSc
  دکتری - Ph.D

  عضویت در نظام مهندسی - Membership in the engineering system

  سوابق کاری: