فرم درخواست فروش معدن

 

وضعیت معدن:

1- گواهی اکتشاف2- پروانه کشف3- گواهی نامه کشف4- پروانه بهره برداریارائه مدارک شامل:
1- اعلام محدوده بلامعارضی به همراه نقشه
2- معرفی مسئول فنی
3- استعلام منابع طبیعی
4- استعلام برای میله گذاری
5- پاسخ میله گذاری
6- نامه نظام مهندسی برای نوشتن طرح اکتشاف
7- معرفی مسئول فنی دارای پروانه برای صدور پروانه اکتشاف
8- پروانه اکتشاف که یکسال جهت اکتشاف اعتبار دارد
9- گواهینامه کشف با ذخیره قطعی
10- پروانه بهره برداری با ذخیره قطعی