وضعیت نظام وظیفه:
  وضعیت تاهل:

  تحصیلات:

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکتری

  عضویت در نظام مهندسی

  سوابق کاری: