بازدید معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از غرفه مهندسین مشاور سورگان پارسه

بازدید خانم دکتر خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از شرکتهای پارک علم و فناوری از جمله شرکت مهندسین مشاور سورگان پارسه در محل نمایشگاه دایمی پارک علم و فناوری استان کرمان در مرداد ماه ۱۴۰۱